بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شركت های پذیرفته شده از بورس تهران|سی اِل

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شركت های پذیرفته شده از بورس تهران

دسته بندی این مطلب: حسابداری
هم اکنون فایل با موضوع بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شركت های پذیرفته شده از بورس تهران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب :
عنوان صفحه

ü تقدیر و تشكر............................ 1

ü فهرست مطالب............................. 2

ü فهرست جداول و نمودارها.................. 4

ü مقدمه................................... 5

ü فصل اول : طرح تحقیق..................... 6

1-1) تشریح و بیان موضوع.................. 6

2-1) اهمیت موضوع........................... 6

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع................ 7

4-1) فرضیات تحقیق.......................... 7

5-1) روش تحقیق............................. 8

6-1) قلمرو تحقیق........................... 8

7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات كلیدی......... 8

8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق. 9

9-1) مشكلات و موانع تحقیق................... 9

ü فصل دوم : ادبیات موضوع................. 10

1-2) بورس اوراق بهادار..................... 10

1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار......... 10

2-1-2) تاریخچه بورس در جهان............... 10

3-1-2) سابقه ایجاد بورس در ایران.......... 11

4-1-2) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار

تهران و مشهد.............................. 15

2-2) ویژگی های روش های تأمین مالی.......... 15

1-2-2) استقراض............................ 16

2-2-2) سهام ممتاز......................... 16

3-2-2) سهام عادی.......................... 16
عنوان .................................. صفحه

4-2-2) سود انباشته........................ 17

3-2) هزینه سرمایه.......................... 17

1-3-2) مفهوم هزینه سرمایه................. 17

2-3-2) هزینه بدهی ها...................... 18

3-3-2) هزینه سهام ممتاز................... 18

4-3-2) هزینه سهام عادی.................... 18

5-3-2) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته.. 19

6-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه.. 20

4-2) خط مشی تقسیم سود...................... 20

1-4-2) اهمیت خط مشی تقسیم سود............. 20

2-4-2) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود...... 20

3-4-2) روش های تقسیم سود.................. 22

ü فصل سوم : روش های تحقیق................. 23

1-3) روش تحقیق............................. 23

2-3) قلمرو تحقیق........................... 23

3-3) جامعه آماری........................... 23

4-3) نمونه آماری........................... 23

5-3) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق. 24

1-5-3) آزمون همبستگی و رگرسیون............ 24

2-5-3) آزمون معنی دار بودن r .............. 25

6-3) روش های جمع آوری اطلاعات............... 26

ü فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها 27

ü فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها....... 30

ü فهرست منابع............................. 35

فهرست جداول و نمودارها :
عنوان.................................. صفحه

ü جدول 1 : جدول ارزش جاری سهام شركت های پذیرفته شده در

بورس های جهان.............................. 13

ü جدول 2 :جدول حجم دلاری سهم معامله شده در بورس های جهان

در 3 ماهه اول سال 95...................... 14

ü نمودار 1 : نمودار انواع رابطه متغیرهای x و y با یكدیگر 24

ü جدول 3 : جدول رگرسیون صنعت ماشین آلات.... 31

ü نمودار 2 : نمودار خط رگرسیون صنعت ماشین آلات 32

ü جدول 4 : جدول رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری 33

ü نمودار 3 : نمودار خط رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری 34

ü جدول 5 : جدول پرداخت سود نقدی به سهامداران در

برخی از كشورها............................ 30

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شركت های پذیرفته شده از بورس تهران

عنوان : بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380-1377 .

مقدمه :

تشكیل سرمایه یكی از مهم ترین عوامل ورود كشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد .

سرمایه گذاران ایرانی تا كنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیكی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یكی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار كسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینكه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود۱.